De Wet hervorming kindregelingen

13 dec 2015

Wat zijn de gevolgen voor kinderalimentatie?

Sinds 1 januari 2015 is er voor gescheiden ouders veel veranderd op financieel gebied wegens inwerkingtreding van de Wet hervorming kindregelingen (verder WHK genoemd). De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie zijn sinds 1 januari 2015 vervallen en het kindgebonden budget is verhoogd. Er is een nieuwe bepaling in het leven geroepen, de ‘alleenstaande ouderkop’.

 

Vanwege deze wijziging heeft de Expertgroep Alimentatienormen aanbevelingen gedaan in het Rapport Alimentatienormen. Hierin staan aanbevelingen welke door rechters en advocaten in beginsel worden gevolgd bij het berekenen van kinderalimentatie. De meest ingrijpende wijziging van de Wet hervorming kindregelingen was de verhoging van het kindgebonden budget.

 

De Expertgroep Alimentatienormen is van mening dat een verhoging van het kindgebonden budget met een alleenstaande ouderkop leidt tot een verlaging van resterende behoefte van het kind. Vanwege de gevolgen voor enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige ouder(s), ziet de Expertgroep aanleiding om de aanbeveling op dit punt aan te passen aan de uitleg van de wetgever welke blijkt uit de parlementaire geschiedenis. De Expertgroep heeft voor 1 januari 2015 aanbevolen het totale kindgebonden budget in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind blijkens de hiervoor geldende tabellen. Dit heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat er geen behoefte meer resteert waarin de ouders moeten voorzien. In een dergelijk geval is er dus geen aanleiding voor het opleggen van een onderhoudsbijdrage ten laste van de andere, niet-verzorgende ouder.”

 

Dit heeft dus tot gevolg dat in een aantal gevallen betaling van kinderalimentatie niet meer aan de orde is of fors lager was dan voorheen het geval was. Niet omdat een ouder deze kinderalimentatie niet kan betalen (bijvoorbeeld wegens een gebrek aan draagkracht), maar vanwege het feit dat de behoefte volledig wordt ingevuld door het te ontvangen kindgebonden budget. Dit is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor vele gescheiden ouders met kinderen. De verzorgende ouder ontvangt namelijk in voorkomende situaties geen of een lager bedrag aan kinderalimentatie.

 

De Expertgroep stelt in dit verband dat ‘het wijzigen van fiscale wetgeving een wijziging van regelgeving is die van invloed kan zijn op de wettelijke maatstaven en dus aanleiding kan geven tot herbeoordeling van eerder overeengekomen of vastgestelde bijdragen.’ Dit heeft dus tot gevolg dat niet alleen bij nieuwe gevallen rekening zal worden gehouden met deze gewijzigde regelgeving, maar dat in situaties waarin al eerder kinderalimentatie werd vastgesteld, onderzocht kan worden of de bijdrage nog steeds juist is.

 

Inmiddels heeft de Hoge Raad deze aanbeveling van de Expert groep in een uitspraak op 9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3011) als onjuist beoordeeld. Volgens de Hoge Raad is dat niet juist en moet het kindgebonden budget opgeteld worden bij het inkomen van moeder. Hierdoor neemt de draagkracht van moeder toe. Aangezien het kindgebonden budget niet meer in mindering wordt gebracht op de behoefte, kan het verschuldigde bedrag aan kinderalimentatie wijzigen of kan het zijn dat u nu wel recht heeft op kinderalimentatie.

Lees hier meer over deze ontwikkeling.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden