Andere aanpak “vechtscheidingen”

8 dec 2016

Familierechters willen voorkomen dat kinderen schade oplopen tijdens vechtscheidingen. Dit willen zij bewerkstelligen door hun werkwijze aan te passen. Hiervoor hebben zij een visiedocument opgesteld, welke een reeks van voorstellen bevat om de werkwijze te verbeteren. Enkele van deze voorstellen worden momenteel op de proef gesteld. Voor de pilots die zich in de praktijk hebben bewezen heeft de Raad voor de Rechtspraak besloten geld vrij te maken om deze landelijk in te voeren. Het betreft de volgende voorstellen:

 

Regierechter

Er zal in iedere zaak een regierechter worden aangewezen. De regierechter zal alle geschillen rondom de scheiding behandelen. Hierbij kan worden gedacht aan de boedelscheiding, de verdeling van de zorg voor de kinderen, het gezag etc. Het wordt de taak van de regierechter om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te praten met zowel ouders als kind(eren). De regierechter moet een goed beeld krijgen van wat er allemaal speelt binnen een gezin om zo te bekijken wat er nodig is.

 

Dossiers scannen

Naast een regierechter worden dossiers vooraf gescand. Er zal worden geprobeerd een inschatting te maken van de ernst van de zaak, de complexiteit van de problemen, de financiële kwesties etc. om zo nodig snel een zitting te plannen met de benodigde instanties. Indien mogelijk kan ook extra tijd worden uitgetrokken. Tevens zal bij het scannen van de dossiers worden bekeken of mediation mogelijkheden biedt. Is dit het geval, dan zullen ouders dit eerst moeten proberen.

 

Afspraken over hulp

Eén van de voorstellen die in Noord-Nederland op de proef wordt gesteld is het maken van afspraken tussen familierechters en hulpverleners/gemeenten over hulp waar ouders en kinderen gebruik van kunnen maken. Het doel hiervan is mensen gericht door te verwijzen.

 

Belangenbehartiger voor het kind

Bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant is veel ervaring opgedaan met de inzet van gedragsdeskundigen. Hierbij valt te denken aan psychologen en orthopedagogen die als ‘bijzonder curator’ worden ingezet om de belangen van het kind te behartigen. De taak van een bijzonder curator is het in kaart brengen van de totale situatie door met alle gezinsleden te praten en vervolgens een oplossing te zoeken. Hierbij zorgt de curator ervoor dat de stem van het kind wordt gehoord.

 

Het doel van de hiervoor genoemde maatregelen is ervoor zorgen dat de kinderen minder beschadigd raken wanneer hun ouders besluiten te gaan scheiden. In plaats van dat ouders tegenover elkaar in de rechtszaal staan, is het de bedoeling dat de rechter vraagt om samen tot de beste oplossing voor het kind/de kinderen te komen. Dit zou volgens de Raad voor de Rechtspraak beter gaan als ouders zich gezamenlijk tot de rechter kunnen wenden.

 

Heeft u vragen over voorgaand artikel of anderszins? Neemt u dan vrijblijvend contact op met een van de advocaten van snelechtscheiden.nl voor meer informatie. Wij ondersteunen u graag. Stuur hiervoor een e-mail naar info@snelechtscheiden.nl of bel met 0499-748 005.

Contactgegevens

040 - 21 80 515

040 - 21 80 516

info@snelechtscheiden.nl

Vonderweg 24

5616 RM Eindhoven

Postbus 1665

5602 BR Eindhoven

Aanmelden